Thứ Ba, ngày 19 tháng 06 năm 2018

Phương thức đóng và mức đóng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Điều 26. Phương thức đóng và mức đóng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Điều 100 Luật bảo hiểm xã hội


1. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đăng ký với tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo một trong các phương thức sau đây:

a) Hằng tháng;

b) Hằng quý;

c) Sáu tháng một lần.

2. Việc thu tiền đóng bảo hiểm xã hội được thực hiện vào nửa đầu của thời gian ứng với phương thức mà người tham gia bảo hiểm xã hội lựa chọn.

3. Mức đóng hàng tháng vào quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

Mức đóng hàng tháng  =    Tỷ lệ phần trăm đóng BHXH tự nguyện x  Mức thu nhập tháng người thamgia BHXH tự nguyện lựa chọn                                                                                          
Trong đó:
a)
Mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn   =   Lmin + m x 50.000 (đồng/tháng)

- Lmin: mức lương tối thiểu chung;
- m: là số nguyên, ≥ 0.

b) Tỷ lệ phần trăm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định như sau:

- Từ tháng 01 năm 2008 đến tháng 12 năm 2009 bằng 16%;

- Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011 bằng 18%;

- Từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013 bằng 20%;

- Từ tháng 01 năm 2014 trở đi bằng 22%.

4. Người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được đăng ký lại phương thức đóng hoặc mức thu nhập
tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện với tổ chức bảo hiểm xã hội. Việc đăng ký lại phương
thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng được thực hiện ít nhất là sau 6 tháng kể từ lần đăng ký trước.


 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

345192
Hôm nay: 12Theo tuần: 195Theo tháng: 1758