Thứ Tư, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

1

Tên thủ tục hành chính

Cấp thẻ BHYT cho đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc

Trình tự thực hiện

a. Người tham gia BHYT:

- Lập tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu số 01/TBH).

- Chuyển tờ khai và các giấy tờ liên quan cho đơn vị quản lý, bao gồm: bản sao giấy khai sinh; bản chính và bản photo các giấy tờ liên quan để chứng minh nếu được hưởng      quyền lợi cao hơn.

- Tiếp nhận thẻ BHYT từ đơn vị quản lý;

- Kiểm tra, đối chiếu các thông tin trên thẻ BHYT, nếu có sai sót thì chuyển lại thẻ BHYT cho đơn vị quản lý để làm thủ tục đổi thẻ.

b. Đơn vị quản lý:

- Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu các nội dung ghi trên tờ khai với hồ sơ do đơn vị quản lý. trường hợp có sai sót thì hướng dẫn người tham gia BHYT lập lại tờ khai theo đúng quy định.

- Lập danh sách người tham gia BHXH, BHYT (mẫu số 02a -TBH), đồng thời có văn bản đăng ký tham gia BHXH, BHYT và BHTN gửi cơ quan BHXH nơi đơn vị đóng trụ sở đề làm thủ tục đăng ký cấp thẻ BHYT.

- Tiếp nhận thẻ BHYT và bản danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu 01/TBH) từ cơ quan BHXH.

- Kiểm tra, đối chiếu, sau đó chuyển thẻ BHYT và bản chính các giấy tờ liên quan cho người tham gia BHYT, lưu bản danh sách tại đơn vị.

c. Cơ quan BHXH:

- Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện kiểm tra, đối chiếu gia nội dung kê khai với bản danh sách (mẫu 02a-TBH) và các giấy tờ liên quan.

- Nhập các thông tin trên tờ khai và chương trình quản lý thu BHXH, BHYT và BHTN.

- In thẻ BHYT đồng thời in 03 bản danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu 01/THE).

- Chuyển thẻ BHYT kèm theo 01 bản danh sách cấp thẻ BHYT cấp thẻ BHYT (mẫu 01/THE) và bản chính giấy tờ liên quan cho đơn vị quản lý người tham gia BHYT.

Cách thức thực hiện

Trụ sở BHXH tỉnh, BHXH huyện, thành phố

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN (mẫu 01-TBH).

- Danh sách người tham gia BHYT (mẫu 02a-TBH).

- Văn bản đăng ký tham gia BHXH, BHYT và BHTN.

- Các giấy tờ liên quan: Bản sao giấy khai sinh, bản chính và bản photo các giấy tờ chứng minh nếu được hưởng quyền lợi cao hơn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân và tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : BHXH tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Cấp sổ thẻ; BHXH huyện, thành phố trực thuộc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: BHXH tỉnh; BHXH huyện, thành phố.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

Kết quả thực hiện TTHC

Thẻ BHYT

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN (mẫu 01-TBH).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Nộp đủ hồ sơ và kê khai đầy đủ nội dung trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN (mẫu 01-TBH).

t;MsoNormal"> Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật số 25/2008/QH12 ngày ban hành 14/11/2008, ngày có hiệu lực thi hành 01/07/2009.

- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2009.

- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLTBYT-BTC ngày 14/8/2009 của Liên Bộ Y tế- Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2009.

- Quyết định số 1359/QĐ-BHXH ngày 25/11/2009 của BHXH Việt Nam quy định về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT.

2

Tên thủ tục hành chính

Cấp thẻ BHYT cho đối tượng chỉ tham gia BHYT bắt buộc

Trình tự thực hiện

a. Người tham gia BHYT:

- Chuyển các giấy tờ liên quan cho đơn vị quản lý, bao gồm: bản chính và bản photo các giấy tờ liên quan để chứng minh nếu được hưởng quyền lợi cao hơn.

- Tiếp nhận thẻ BHYT từ đơn vị quản lý;

- Kiểm tra, đối chiếu các thông tin trên thẻ BHYT, nếu có sai sót thì chuyển lại thẻ BHYT cho đơn vị quản lý để làm thủ tục đổi thẻ.

b. Đơn vị quản lý:

- Lập danh sách người tham gia BHYT (mẫu số 02b -TBH), đồng thời có văn bản kèm hồ sơ gửi cơ quan BHXH nơi đơn vị đóng trụ sở đề lạm thủ tục cấp thẻ BHYT.

- Ký hợp đồng đóng BHYT (mẫu số 05-TBH) với cơ quan BHXH.

- Tiếp nhận thẻ BHYT và bản danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu 01/TBH) từ cơ quan BHXH.

- Kiểm tra, đối chiếu, sau đó chuyển thẻ BHYT và bản chính các giấy tờ liên quan cho người tham gia BHYT, lưu bản danh sách tại đơn vị.

c. Cơ quan BHXH:

- Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện kiểm tra, đối chiếu gia danh sách (mẫu 02b-TBH) và các giấy tờ liên quan.

- Nhập các thông tin trên tờ khai và chương trình in thẻ BHYT.

- In thẻ BHYT đồng thời in 03 bản danh sách cấp thẻ BHYt (mẫu 01/THE).

- Chuyển thẻ BHYT kèm theo 01 bản danh sách cấp thẻ BHYT cấp thẻ BHYT (mẫu 01/THE) và bản chính giấy tờ liên quan cho đơn vị quản lý người tham gia BHYT.

Cách thức thực hiện

Trụ sở BHXH tỉnh, BHXH huyện, thành phố

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Danh sách người tham gia BHYT (mẫu 02b-TBH).

- Văn bản đăng ký tham gia  BHYT.

- Các giấy tờ liên quan: Bản chính và bản photo các giấy tờ chứng minh nếu được hưởng quyền lợi cao hơn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân và tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : BHXH tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Cấp sổ thẻ; BHXH huyện, thành phố trực thuộc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: BHXH tỉnh; BHXH huyện, thành phố.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

Kết quả thực hiện TTHC

Thẻ BHYT

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Nộp đủ hồ sơ theo quy định.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật số 25/2008/QH12 ngày ban hành 14/11/2008, ngày có hiệu lực thi hành 01/07/2009.

- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2009.

- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLTBYT-BTC ngày 14/8/2009 của Liên Bộ Y tế- Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2009.

- Quyết định số 1359/QĐ-BHXH ngày 25/11/2009 của BHXH Việt Nam quy định về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT.

3

Tên thủ tục hành chính

Cấp thẻ BHYT cho đối tượng tự nguyện tham gia BHYT

Trình tự thực hiện

a. Người tham gia BHYT:

- Nộp tiền đóng BHYT tự nguyện (theo quy định) cho Đại lý.

- Tiếp nhận thẻ BHYT từ đại lý;

- Kiểm tra, đối chiếu các thông tin trên thẻ BHYT, nếu có sai sót thì chuyển lại thẻ BHYT cho đại lý để làm thủ tục đổi thẻ.

b. Đạ i lý thu BHYT:

- Ký hợp đồng đại lý thu BHYT với cơ quan BHXH.

- Thu tiền BHYT theo quy định.

- Lập danh sách người tham gia BHYT gửi cơ quan BHXH nơi đơn vị đóng trụ sở để làm thủ tục cấp thẻ BHYT.

- Tiếp nhận thẻ BHYT và bản danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu 01/TBH) từ cơ quan BHXH.

- Kiểm tra, đối chiếu, sau đó chuyển thẻ BHYT người tham gia BHYT, lưu bản danh sách để theo dõi.

c. Cơ quan BHXH:

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu số tiền thu và danh sách người tự nguyện tham gia BHYT.

- Nhập các thông tin trên tờ khai và chương trình in thẻ BHYT.

- In thẻ BHYT đồng thời in 03 bản danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu 01/THE).

- Chuyển thẻ BHYT kèm theo 01 bản danh sách cấp thẻ BHYT cấp thẻ BHYT (mẫu 01/THE) cho đại lý thu BHYT.

Cách thức thực hiện

Trụ sở BHXH huyện, thành phố

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai tham gia BHYT

- Danh sách người tự nguyện tham gia BHYT.

-Hợp đồng đại lý thu BHYT.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : BHXH tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: BHXH huyện, thành phố trực thuộc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: BHXH huyện, thành phố.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

Kết quả thực hiện TTHC

Thẻ BHYT

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Nộp đủ hồ sơ theo quy định.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật số 25/2008/QH12 ngày ban hành 14/11/2008, ngày có hiệu lực thi hành 01/07/2009.

- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2009.

- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLTBYT-BTC ngày 14/8/2009 của Liên Bộ Y tế- Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2009.

- Quyết định số 1359/QĐ-BHXH ngày 25/11/2009 của BHXH Việt Nam quy định về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT.

4

Tên thủ tục hành chính

Cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất

Trình tự thực hiện

a. Người tham gia BHYT:

- Lập đơn đề nghị cấp lại thẻ BHYT (mẫu 02/THE).

- Chuyển cho cơ quan BHXH.

- Tiếp nhận thẻ từ cơ quan BHXH; Kiểm tra, đối chiếu các thông tin trên thẻ BHYT, nếu có sai sót thì chuyển lại thẻ để làm thủ tục đổi thẻ BHYT.

b. Cơ quan BHXH:

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu đang quản lý.

- Nếu nội dung đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ khớp đúng với dữ liệu đang quản lý thì tiến hành in thẻ BHYT trả cho đối tượng. Thời hạn sử dụng thẻ BHYT cấp lại ghi như thời hạn sử dụng trên thẻ BHYT cũ.

Cách thức thực hiện

Trụ sở BHXH tỉnh; BHXH huyện, thành phố

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT (mẫu 02/THE).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : BHXH tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Cấp sổ thẻ, BHXH huyện, thành phố trực thuộc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: BHXH tỉnh; BHXH huyện, thành phố.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

Kết quả thực hiện TTHC

Thẻ BHYT

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT (mẫu 02/THE).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Nộp đủ hồ sơ và kê khai đầy đủ nội dung trong đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT (mẫu 02/THE).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật số 25/2008/QH12 ngày ban hành 14/11/2008, ngày có hiệu lực thi hành 01/07/2009.

- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2009.

- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLTBYT-BTC ngày 14/8/2009 của Liên Bộ Y tế- Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2009.

- Quyết định số 1359/QĐ-BHXH ngày 25/11/2009 của BHXH Việt Nam quy định về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT.

5

Tên thủ tục hành chính

Đổi thẻ BHYT do bị rách hỏng

Trình tự thực hiện

a. Người tham gia BHYT:

- Lập đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT (mẫu 02/THE).

- Chuyển đơn đề nghị kèm theo thẻ cũ cho cơ quan BHXH.

- Tiếp nhận thẻ BHYT đổi lại từ cơ quan BHXH.

b. Cơ quan BHXH:

- Tiếp nhận hồ sơ xác định nguyên nhân làm hỏng thẻ.

- In, trả thẻ BHYT cho người tham gia BHYT.

Cách thức thực hiện

Trụ sở BHXH tỉnh; BHXH huyện, thành phố

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT (mẫu 02/THE).

- Thẻ BHYT cũ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : BHXH tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Cấp sổ thẻ, BHXH huyện, thành phố trực thuộc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: BHXH tỉnh; BHXH huyện, thành phố.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

Kết quả thực hiện TTHC

Thẻ BHYT

Lệ phí

2.000 đồng

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT (mẫu 02/THE).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Nộp đủ hồ sơ và kê khai đầy đủ nội dung trong đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT (mẫu 02/THE).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật số 25/2008/QH12 ngày ban hành 14/11/2008, ngày có hiệu lực thi hành 01/07/2009.

- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2009.

- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLTBYT-BTC ngày 14/8/2009 của Liên Bộ Y tế- Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2009.

- Quyết định số 1359/QĐ-BHXH ngày 25/11/2009 của BHXH Việt Nam quy định về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT.

6

Tên thủ tục hành chính

Đổi thẻ do thông tin trên thẻ không đúng

Trình tự thực hiện

a. Người tham gia BHYT:

- Lập đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT (mẫu 02/THE).

- Chuyển đơn đề nghị kèm theo thẻ cũ, các giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh cho cơ quan BHXH.

- Tiếp nhận thẻ từ cơ quan BHXH.

b. Cơ quan BHXH:

- Tiếp nhận hồ sơ; căn cứ nội dung trong đơn đề nghị và các giấy tờ liên quan thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu cập nhật các nội dung điều chỉnh vào cơ sở dữ liệu.

- In, trả thẻ BHYT và bản chính các giấy tờ liên quan cho người tham gia BHYT.

Cách thức thực hiện

Trụ sở BHXH tỉnh; BHXH huyện, thành phố

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT (mẫu 02/THE).

- Thẻ BHYT cũ.

- Các giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : BHXH tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Cấp sổ thẻ, BHXH huyện, thành phố trực thuộc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: BHXH tỉnh; BHXH huyện, thành phố.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

Kết quả thực hiện TTHC

Thẻ BHYT

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT (mẫu 02/THE).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Nộp đủ hồ sơ và kê khai đầy đủ nội dung trong đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT (mẫu 02/THE).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật số 25/2008/QH12 ngày ban hành 14/11/2008, ngày có hiệu lực thi hành 01/07/2009.

- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2009.

- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLTBYT-BTC ngày 14/8/2009 của Liên Bộ Y tế- Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2009.

- Quyết định số 1359/QĐ-BHXH ngày 25/11/2009 của BHXH Việt Nam quy định về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT.

7

Tên thủ tục hành chính

Đổi thẻ BHYT do thay đổi nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu

Trình tự thực hiện

a. Người tham gia BHYT:

- Lập đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT (mẫu 02/THE).

- Chuyển đơn đề nghị kèm theo thẻ cũ cho cơ quan BHXH.

- Tiếp nhận thẻ BHYT đổi lại từ cơ quan BHXH.

b. Cơ quan BHXH:

- Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật bổ sung cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mới vào cơ sở dữ liệu.

- In, trả thẻ BHYT cho người tham gia BHYT.

Cách thức thực hiện

Trụ sở BHXH tỉnh; BHXH huyện, thành phố

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT (mẫu 02/THE).

- Thẻ BHYT cũ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định : BHXH tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Cấp sổ thẻ, BHXH huyện, thành phố trực thuộc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: BHXH tỉnh; BHXH huyện, thành phố.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

Kết quả thực hiện TTHC

Thẻ BHYT

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT (mẫu 02/THE).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Nộp đủ hồ sơ và kê khai đầy đủ nội dung trong đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT (mẫu 02/THE).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật số 25/2008/QH12 ngày ban hành 14/11/2008, ngày có hiệu lực thi hành 01/07/2009.

- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2009.

- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLTBYT-BTC ngày 14/8/2009 của Liên Bộ Y tế- Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2009.

- Quyết định số 1359/QĐ-BHXH ngày 25/11/2009 của BHXH Việt Nam quy định về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT.

 

- Các mẫu biểu Cấp Thẻ BHYT :

* Mẫu 01-TBH

* Mẫu 02a-TBH

* Mẫu 02b-TBH

* Mẫu 02 -The

* Mẫu 01-The

* Mẫu 01-TN

 

 

 

 

Số lượt truy cập:

313000
Hôm nay: 597Theo tuần: 5535Theo tháng: 30206