Thứ Tư, ngày 29 tháng 03 năm 2017

 

 

1

Tên thủ tục hành chính

Cấp sổ cho người tham gia BHXH bắt buộc

Trình tự thực hiện

a.  người tham gia BHXH:

- Lập hồ sơ đầy đủ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ ở phần dưới đây nộp cơ quan BHXH.

- Tiếp nhận sổ BHXH (bìa sổ), tờ khai và các giấy tờ liên quan từ người sử dụng lao động.

- Kiểm tra các thông tin trên bìa sổ, nếu sai sót thì thông báo cho người sử dụng lao động.

Ký, ghi rõ họ tên vào nơi quy định trên bìa sổ.

- Chuyển lại bìa sổ cho người sử dụng lao động lưu giữ.

b.Người sử dụng lao động:

Tiếp nhận tờ khai và các giấy tờ liên quan từ người tham gia BHXH.

- Kiểm tra đối chiếu nội dung kê khai trên tờ khai với các giấy tờ liên quan do đơn vị quản lý và do người lao động chuyển đến, nếu khớp đúng thì ký, xác nhận vào nơi quy định trên tờ khai, nếu chưa đúng thì hướng dẫn gnười lao động lập lại tờ khai.

- Lập danh sách lao động, tiền lương đăng ký tham gia BHXH, BHYT và BHTN mẫu 02a-TBH.

- Chuyển danh sách, tờ khai, kèm các giấy tờ liên quan cho cơ quan BHXH nơi đăng ký tham gia BHXH.

- Nhận bìa sổ, tờ khai từ cơ quan BHXH; kiểm  tra các nội dung ghi trên bìa sổ.

- Chuyển bìa sổ, 01 tờ khai và các giấy tờ khác có liên quan cho người tham gia BHXH.

Tiếp nhận lại bìa sổ từ người tham gia BHXH để lưu.

c. Cơ quan BHXH:

- Tiếp nhận hồ sơ; tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN và các giấy tờ liên quan từ người sử dụng lao động.

- Kiểm tra, đối chiếu tờ khai, danh sách với các giấy tờ liên quan. Trường hợp chưa đủ điều kiện thì thông báo cho người sử dụng lao động để hoàn thiện lại.

- Nhập toàn bộ thông tin trên tờ khai và danh sách vào cơ sở dữ liệu.

- In sổ BHXH (bìa sổ), nếu có trường hợp chưa đủ điều kiện thì in 02 bản danh sách lao động chưa đủ cấp sổ BHXH (mẫu 05/SBH).

- Lưu tại cơ quan BHXH 01 bản tờ khai, 01 bản danh sách lao động chưa đủ điều kiện cấp sổ BHXH; chuyển cho người sử dụng lao động: sổ BHXH (bìa sổ), 02 tờ khai và 01 danh sách lao động chưa đủ điều kiện cấp sổ BHXH.

Cách thức thực hiện

Trụ sở BHXH tỉnh và BHXH huyện, thành phố

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- 03 tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN (mẫu 01/TBH).

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHTN theo mẫu số 02a -TBH.

- Quyết định tuyển dụng hoặc Quyết định về tiền lương hoặc hợp dồng lao động và 01 bản sao giấy khai sinh của người lao động.

- Hợp đồng lao dộng dối với người sử dụng lao động là cá nhân thuê mướn, sử dụng lao động.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyêt

Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân và tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Cấp sổ, thẻ; BHXH huyện, thành phố.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: BHXH tỉnh; BHXH huyện, thành phố.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Sổ BHXH

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN (mẫu số 01/TBH)

Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Nộp đủ hồ sơ và kê khai đầy đủ các nội dung vào tờ khai cấp sổ BHXH, mẫu 01/TBH

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH, có hiệu lực từ ngày 01/01/2009.

2

Tên thủ tục hành chính

Cấp sổ cho người tham gia BHXH tự nguyện

Trình tự thực hiện

1. Người tham gia BHXH:

- Lập 02 tờ khai tham gia BHXH tự nguyện (mẫu 01-TN).

- Chuyển tờ khai, kèm theo bản sao giấy khai sinh gửi cơ quan BHXH.

- Tiếp nhận sổ BHXH (bìa sổ), tờ khai và các giấy tờ liên quan từ cơ quan BHXH.

- Kiểm tra các thông tin trên bìa sổ, nếu có sai sót thì thông báo cho cơ quan BHXH.

- Ký, nghi rõ họ tên vào nơi quy định trên bìa sổ và tự lưu giữ.

2. Đối với cơ quan BHXH:

- Tiếp nhận tờ khai và các giấy tờ liên quan từ người tham gia BHXH.

- Kiểm tra, đối chiếu tờ khai với các giấy tờ liên quan. Trường hợp chưa đủ điều kiện thì thông báo cho người tham gia để hoàn thiện lại.

- Nhập toàn bộ thông tin trên tờ khai vào cơ sở dữ liệu.

- In sổ BHXH (bìa sổ).

- Ký vào nơi quy định trên tờ khai và bìa sổ.

Chuyển cho người tham gia BHXH 01 tờ khai và bìa sổ.

Cách thức thực hiện

Trụ sở BHXH các huyện, thành phố

Thành phần, số lượng hồ

a) Thành phần hồ sơ gồm:

-Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện (mẫu số   01-TN).

- Bản sao giấy khai sinh.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): BHXH huyện, thành phố.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: BHXH huyện, thành phố.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Sổ BHXH

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện, mẫu số   01-TN


Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Nộp đủ hồ sơ và kê khai đầy đủ các nội dung vào tờ khai cấp sổ BHXH, mẫu 01-TN

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Nghị định số 190/2009/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ.

- Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/3/2008 hướng dẫn một số điều của Nghị định 190/2007/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2008.

- Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH, có hiêu lực từ ngày 01/01/2009.

3

Tên thủ tục hành chính

Cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất

Trình tự thực hiện thử tục hành chính

1. Đối với người lao động:

- Tiếp nhận sổ BHXH (bìa và tờ sổ) từ người sử dụng lao động.

- Kiểm tra các thông tin trên bìa sổ và tờ sổ.

+ Nếu đúng thì ký và ghi rõ họ tên vào đúng nơi quy định;

+ Nếu có sai sót thì thông báo lại cho người sử dụng lao động.

- Chuyển lại bìa sổ và tờ sổ cho người sử dụng lao động lưu.

2. Đối với người sử dụng lao động:

- Lập biên bản nêu rõ nguyên nhân, số lượng bìa sổ và các trang tờ rời bị mất.

- Làm công văn đề nghị cấp lại sổ BHXH cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật việc người lao động chưa hưởng trợ cấp BHXH một lần gửi cơ quan BHXH, kèm theo biên bản và tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN lần đầu (mẫu 01/TBH).

rial">- Nhận bìa sổ và tờ khai và các giấy tờ liên quan từ cơ quan BHXH; kiểm tra các nội dung ghi trên bìa sổ và tờ sổ.

- Chuyển bìa sổ và tờ sổ cho người tham gia BHXH.

- Tiếp nhận lại bìa sổ và tờ sổ từ người tham gia BHXH để lưu giữ.

3. Đối với cơ quan BHXH:

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH; kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ và cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH tỉnh quản lý.

- In bìa sổ và tờ sổ.

- Giám đốc BHXH tỉnh ký, đóng dấu vào nơi quy định trên bìa và tờ sổ.

- Lưu giữ hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH tại cơ quan BHXH; chuyển bìa sổ và tờ sổ cấp lại cho người sử dụng lao động.

Cách thức thực hiện

Trụ sở BHXH tỉnh

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị cấp lại sổ BHXH của người sử dụng lao động.

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN lần đầu (mẫu số 01-TBH)

Biên bản xác nhận việc mất sổ của người sử dụng lao động.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngỳa nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức và cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Cấp sổ, thẻ.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: BHXH tỉnh.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Sổ BHXH

Tên mẫu đơn mẫu tờ khai

Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN (mẫu số 01/TBH).

Lệ phí

không

Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Nộp đủ hồ sơ theo quy định.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 152/2006/ND-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn một số điều của luật BHXH về BHXH bắt buộc, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

- Thông tư số 13/TT-NV ngày 04/9/1972 của Bộ Nội vụ hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức Nhà nước.

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007.

- Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ BHXH theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, có hiều lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

- Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH, có hiêu lực từ ngày 01/01/2009.

4

Tên thủ tục hành chính

Cấp lại sổ do người tham gia BHXH bắt buộc làm mất

Trình tự thực hiện

1. Người tham gia BHXH:

- Người tham gia BHXH làm đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (mẫu số 06/SBH), nêu rõ lý do mất và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật việc chưa hưởng chế độ BHXH một lần.

- Nộp đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH cho cơ quan BHXH nơi chốt sổ BHXH.

- Tiếp nhận sổ BHXH (bìa và tờ sổ) từ người sử dụng lao động.

- Kiểm tra các thông tin trên bìa sổ và tờ sổ.

+ Nếu đúng thì ký và ghi rõ họ tên vào đúng nơi quy định;

+ Nếu có sai sót thì thông báo lại cho người sử dụng lao động.

- Chuyển lại bìa sổ và tờ sổ cho người sử dụng lao động lưu.

2. Cơ quan BHXH:

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH.

- Kiểm tra, đối chiếu nội dung trong đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH với hồ sơ và cơ sở dữ liệu đang quản lý. Trường hợp có thời gian đóng BHXH ở tỉnh khác mà chưa rõ thì phối hợp với tỉnh đó để xác minh lại.

- In, cấp lại bìa sổ, tờ sổ.

- Ký vào nơi quy định trên bìa sổ, tờ sổ.

- Lưu hồ sơ cấp lại sổ tại cơ quan BHXH; chuyển bìa sổ tờ sổ cấp lại cho người tham gia BHXH.

Cách thức thực hiện

Trụ sở BHXH tỉnh.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm:

Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (mẫu số 06/SBH).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Cấp sổ, thẻ.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: BHXH tỉnh.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Sổ BHXH

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đề nghị cấp lại sổ BHXH (mẫu 06/SBH)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Kê khai đầy đủ các nội dung trong đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (mẫu số 06 SBH).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007.

- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, có hiều lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

- Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH, có hiêu lực từ ngày 01/01/2009.

5

Tên thủ tục hành chính

Cấp lại sổ do người tham gia BHXH tự nguyện làm mất

Trình tự thực hiện

1. Người tham gia BHXH:

- Người tham gia BHXH làm đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (mẫu số 06/SBH), nêu rõ lý do mất và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật việc chưa hưởng chế độ BHXH một lần.

- Nộp đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH cho cơ quan BHXH nơi chốt sổ BHXH.

- Tiếp nhận sổ BHXH (bìa và tờ sổ) từ người sử dụng lao động.

- Kiểm tra các thông tin trên bìa sổ và tờ sổ.

+ Nếu đúng thì ký và ghi rõ họ tên vào đúng nơi quy định;

+ Nếu có sai sót thì thông báo lại cho cơ quan BHXH.

2. Cơ quan BHXH:

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH.

- Kiểm tra, đối chiếu nội dung trong đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH với hồ sơ và cơ sở dữ liệu đang quản lý. Trường hợp có thời gian đóng BHXH ở tỉnh khác mà chưa rõ thì phối hợp với tỉnh đó để xác minh lại.

- In, cấp lại bìa sổ, tờ sổ.

- Ký vào nơi quy định trên bìa sổ, tờ sổ.

- Lưu hồ sơ cấp lại sổ tại cơ quan BHXH; chuyển bìa sổ tờ sổ cấp lại cho người tham gia BHXH.

Cách thức thực hiện

Trụ sở BHXH tỉnh.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm:

Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (mẫu số 06/SBH).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Cấp sổ, thẻ.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: BHXH tỉnh.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Sổ BHXH

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đề nghị cấp lại sổ BHXH (mẫu 06/SBH)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Kê khai đầy đủ các nội dung trong đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (mẫu số 06 SBH).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật số 71/2006/QH11 ngày ban hành 29/6/2006, ngày có hiệu lực thi hành 01/01/2007.

- Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007.

-Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2008

- Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH, có hiêu lực từ ngày 01/01/2009.

6

Tên thủ tục hành chính

Cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm hỏng

Trình tự thực hiện

1. Đối với người lao động:

- Tiếp nhận sổ BHXH (bìa và tờ sổ) từ người sử dụng lao động.

- Kiểm tra các thông tin trên bìa sổ và tờ sổ.

+ Nếu đúng thì ký và ghi rõ họ tên vào đúng nơi quy định;

+ Nếu có sai sót thì thông báo lại cho người sử dụng lao động.

- Chuyển lại bìa sổ và tờ sổ cho người sử dụng lao động lưu.

2. Đối với người sử dụng lao động:

- Lập biên bản nêu rõ nguyên nhân, số lượng bìa sổ và các trang tờ rời bị hỏng.

- Làm công văn đề nghị cấp lại sổ BHXH gửi cơ quan BHXH, kèm theo biên bản, khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN lần đầu và sổ BHXH hỏng.

- Nhận bìa sổ và tờ sổ từ cơ quan BHXH; kiểm tra các nội dung ghi trên bìa sổ và tờ sổ.

- Chuyển bìa sổ và tờ sổ cho người tham gia BHXH.

- Tiếp nhận lại bìa sổ và tờ sổ từ người tham gia BHXH để lưu giữ.

3. Đối với cơ quan BHXH:

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH;

- Kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ và cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH tỉnh quản lý.

- In bìa sổ và tờ sổ.

- Giám đốc BHXH tỉnh ký, đóng dấu vào nơi quy định trên bìa và tờ sổ.

- Lưu giữ hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH tại cơ quan BHXH; chuyển bìa sổ và tờ sổ cấp lại cho người sử dụng lao động.

Cách thức thực hiện

Trụ sở BHXH tỉnh

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị cấp lại sổ BHXH của người sử dụng lao động.

- Biên bản xác nhận sổ hỏng của người sử dụng lao động.

- Sổ BHXH hỏng (bìa sổ và tờ sổ).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức và cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Cấp sổ, thẻ.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: BHXH tỉnh.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Sổ BHXH

Tên mẫu đơn mẫu tờ khai

không.

Lệ phí

không

Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Nộp đủ hồ sơ theo quy định.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Nghị định số 152/2006/ND-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn một số điều của luật BHXH về BHXH bắt buộc, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007.

- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, có hiều lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

- Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH, có hiêu lực từ ngày 01/01/2009.

7

Tên thủ tục hành chính

Cấp lại sổ do người tham gia BHXH bắt buộc làm hỏng

Trình tự thực hiện

1. Người tham gia BHXH:

- Người tham gia BHXH làm đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (mẫu số 06/SBH), nêu rõ nguyên nhân, trình trạng sổ hỏng.

- Nộp đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH, kèm theo sổ hỏng cho cơ quan BHXH nơi chốt sổ BHXH.

- Tiếp nhận sổ BHXH (bìa và tờ sổ) từ người sử dụng lao động.

- Kiểm tra các thông tin trên bìa sổ và tờ sổ.

+ Nếu đúng thì ký và ghi rõ họ tên vào đúng nơi quy định;

+ Nếu có sai sót thì thông báo lại cho cơ quan BHXH.

2. Cơ quan BHXH:

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH.

- Kiểm tra, đối chiếu nội dung trong đơn đề nghị cấp lại sổ, sổ BHXH hỏng và cơ sở dữ liệu đang quản lý.

- in, cấp lại bìa sổ, tờ sổ.

- Ký vào nơi quy định trên bìa sổ, tờ sổ.

- Lưu hồ sơ cấp lại sổ tại cơ quan BHXH; chuyển bìa sổ tờ sổ cấp lại cho người tham gia BHXH.

Cách thức thực hiện

Trụ sở BHXH tỉnh.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (mẫu số 06/SBH).

- Sổ BHXH hỏng (bìa sổ và tờ sổ).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Cấp sổ, thẻ.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: BHXH tỉnh.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Sổ BHXH

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đề nghị cấp lại sổ BHXH (mẫu 06/SBH)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Kê khai đầy đủ các nội dung trong đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (mẫu số 06 SBH).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Nghị định số 152/2006/ND-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn một số điều của luật BHXH về BHXH bắt buộc, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007.

- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, có hiều lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

- Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH, có hiêu lực từ ngày 01/01/2009.

8

Tên thủ tục hành chính

Cấp lại sổ do người tham gia BHXH tự nguyện làm hỏng

Trình tự thực hiện

1. Người tham gia BHXH:

- Người tham gia BHXH làm đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (mẫu số 06/SBH), nêu rõ nguyên nhân, tình trạng hỏng sổ BHXH.

- Nộp đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH, kèm theo sổ BHXH hỏng cho cơ quan BHXH nơi chôt sổ BHXH.

- Tiếp nhận sổ BHXH (bìa và tờ sổ) từ cơ quan BHXH.

- Kiểm tra các thông tin trên bìa sổ và tờ sổ cấp lại.

+ Nếu đúng thì ký và ghi rõ họ tên vào đúng nơi quy định;

+ Nếu có sai sót thì thông báo lại cho cơ quan BHXH.

2. Cơ quan BHXH:

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH.

- Kiểm tra, đối chiếu nội dung trong đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH, sổ BHXH hỏng và cơ sở dữ liệu đang quản lý.

- in, cấp lại bìa sổ, tờ sổ.

- Ký vào nơi quy định trên bìa sổ, tờ sổ.

- Lưu hồ sơ cấp lại sổ tại cơ quan BHXH; chuyển bìa sổ tờ sổ cấp lại cho người tham gia BHXH.

Cách thức thực hiện

Trụ sở BHXH tỉnh.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (mẫu số 06/SBH).

- Sổ BHXH hỏng (bìa sổ và tờ sổ)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Cấp sổ, thẻ.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: BHXH tỉnh.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Sổ BHXH

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đề nghị cấp lại sổ BHXH (mẫu 06/SBH)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Nộp đủ hồ sơ và kê khai đầy đủ các nội dung trong đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (mẫu số 06 SBH).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật số 71/2006/QH11 ngày ban hành 29/6/2006, ngày có hiệu lực thi hành 01/01/2007.

- Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007.

-Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2008

- Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH, có hiêu lực từ ngày 01/01/2009.

 

- Các mẫu biểu Cấp Sổ BHXH :

* Mẫu 01-TBH

* Mẫu 02a-TBH

* Mẫu 06-SBH

* Mẫu 04-SBH

* Mẫu 05-SBH

* Mẫu 01-TN

 

 

Số lượt truy cập:

318052
Hôm nay: 1396Theo tuần: 3609Theo tháng: 40966