Thứ Bảy, ngày 19 tháng 04 năm 2014

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất

 

 

1- Hồ sơ hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (gồm cả tiền mai táng phí) đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, chết: (112)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết (02 bản sao);

- Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết (02 bản chính);

- Các giấy tờ khác thêm trong một số trường hợp:

+ Giấy chứng nhận của nhà trường nơi đang học đối với trường hợp con từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi còn đang đi học (01 bản chính và 01 bản sao);

+ Biên bản giám định mất khả năng lao động từ 81% trở lên đối với trường hợp con từ đủ 15 tuổi trở lên; bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) chưa hết tuổi lao động mà không có thu nhập bị ốm đau, tàn tật (02 bản chính).

2- Hồ sơ hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (gồm cả tiền mai táng phí) đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: (113)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết (02 bản sao);

- Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết (02 bản chính);

- Biên bản điều tra tai nạn lao động (02 bản chính) hoặc bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp (02 bản sao);

- Các giấy tờ khác thêm trong một số trường hợp:

+ Giấy chứng nhận của nhà trường nơi đang học đối với trường hợp con từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi còn đang đi học (01 bản chính và 01 bản sao);

+ Biên bản giám định mất khả năng lao động từ 81% trở lên đối với trường hợp con từ đủ 15 tuổi trở lên; bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) chưa hết tuổi lao động mà không có thu nhập bị ốm đau, tàn tật (02 bản chính).

3- Hồ sơ hưởng trợ cấp tuất một lần (gồm cả tiền mai táng phí) đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, chết: (114)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết (01 bản sao);

- Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết (01 bản chính);

4- Hồ sơ hưởng trợ cấp tuất một lần (gồm cả tiền mai táng phí) đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: (115)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết (01 bản sao);

- Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết (01 bản chính);

- Biên bản điều tra tai nạn lao động (01 bản chính) hoặc bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp (01 bản sao);

5- Hồ sơ hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (gồm cả tiền mai táng phí) đối với thân nhân người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc, chết: (116)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết (02 bản sao);

- Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết (02 bản chính);

- Các giấy tờ khác thêm trong một số trường hợp:

+ Giấy chứng nhận của nhà trường nơi đang học đối với trường hợp con từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi còn đang đi học (01 bản chính và 01 bản sao);

+ Biên bản giám định mất khả năng lao động từ 81% trở lên đối với trường hợp con từ đủ 15 tuổi trở lên; bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) chưa hết tuổi lao động mà không có thu nhập bị ốm đau, tàn tật (02 bản chính).

6- Hồ sơ hưởng trợ cấp tuất một lần (gồm cả tiền mai táng phí) đối với thân nhân người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc, chết: (117)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết (01 bản sao);

- Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết (01 bản chính);

7- Hồ sơ hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (gồm cả tiền mai táng phí) đối với thân nhân người lao động tham gia BHXH bắt buộc đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, chết: (118)

- Hồ sơ hưu trí hoặc hồ sơ trợ cấp BHXH hàng tháng (01 bản chính);

- Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết (02 bản sao);

- Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết (02 bản chính);

- Các giấy tờ khác thêm trong một số trường hợp:

+ Giấy chứng nhận của nhà trường nơi đang học đối với trường hợp con từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi còn đang đi học (01 bản chính và 01 bản sao);

+ Biên bản giám định mất khả năng lao động từ 81% trở lên đối với trường hợp con từ đủ 15 tuổi trở lên; bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) chưa hết tuổi lao động mà không có thu nhập bị ốm đau, tàn tật (02 bản chính).

8- Hồ sơ hưởng trợ cấp tuất một lần (gồm cả tiền mai táng phí) đối với thân nhân người lao động tham gia BHXH bắt buộc đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, chết: (119)

- Hồ sơ hưu trí hoặc hồ sơ trợ cấp BHXH hàng tháng (01 bản chính);

- Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết (01 bản sao);

- Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết (01 bản chính);

9- Hồ sơ hưởng trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân cán bộ xã theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, đang chờ đủ tuổi hưởng trợ cấp, chết: (120)

- Hồ sơ chờ đủ tuổi hưởng trợ cấp hàng tháng (01 bản chính);

- Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết (01 bản sao);

- Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết (01 bản chính);

10- Hồ sơ hưởng trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân cán bộ xã theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP đang hưởng trợ cấp hàng tháng, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, chết: (121)

- Hồ sơ hưởng trợ cấp hàng tháng cán bộ xã, trợ cấp công nhân cao su, trợ cấp theo quyết định số 91/2000/QĐ-TTg (01 bản chính);

- Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết (01 bản sao);

- Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết (01 bản chính);

 

Số lượt truy cập:

126121
Hôm nay: 721Theo tuần: 10084Theo tháng: 30488