Thứ Năm, ngày 17 tháng 04 năm 2014

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí

 

 

1- Hồ sơ hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, đủ tuổi nghỉ hưu với điều kiện lao động bình thường và đủ tuổi nghỉ hưu do có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên : (97)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Quyết định nghỉ việc hoặc bản chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động hết hạn của người sử dụng lao động (02 bản chính).

2- Hồ sơ hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà nam từ đủ 50 tuổi trở lên, nữ từ đủ 45 tuổi trở lên hoặc trường hợp không phụ thuộc vào tuổi đời do có đủ 15 năm làm nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại: (98)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Quyết định nghỉ việc hoặc bản chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động hết hạn của người sử dụng lao động (02 bản chính);

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (02 bản chính);

3- Hồ sơ hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp: (99)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Quyết định nghỉ việc hoặc bản chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động hết hạn của người sử dụng lao động (02 bản chính);

- Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (02 bản sao).

4- Hồ sơ hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc tại Công ty cổ phần do cổ phần hóa từ Công ty Nhà nước: (100)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Quyết định nghỉ việc hoặc bản chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động hết hạn của người sử dụng lao động (02 bản chính);

- Quyết định xếp hạng doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa (02 bản sao).

5- Hồ sơ hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, thuộc diện lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP: (101)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Quyết định giải quyết nghỉ việc hưởng chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước (02 bản chính);

- Danh sách người lao động nghỉ hưu theo mẫu số 7, mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2007 ( 01 bản chính cho cả đợt giải quyết chế độ hưu trí của đơn vị sử dụng lao động).

6- Hồ sơ hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP: (102)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Quyết định nghỉ việc của người sử dụng lao động (02 bản chính);

- Danh sách và kinh phí chi trả cho những người thuộc diện tinh giản biên chế nghỉ hưu trước tuổi theo mẫu số 1A ban hành kèm theo Thông tư số 02/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 24/9/2007 ( 01 bản chính cho cả đợt giải quyết chế độ hưu trí của đơn vị sử dụng lao động).

7- Hồ sơ hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, đi xuất cảnh hợp pháp không về nước đúng hạn theo Quyết định số 107/QĐ-TTg: (103)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính) hoặc hồ sơ cán bộ công nhân viên chức (trường hợp chưa cấp sổ BHXH) kèm các giấy tờ (gồm cả đơn đề nghị của người lao động) theo quy định (01 bản chính);

- Quyết định nghỉ việc của người sử dụng lao động (02 bản chính);

- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ hưu trí của người sử dụng lao động (02 bản chính).

8- Hồ sơ hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đóng BHXH bắt buộc, đã nghỉ việc bảo lưu thời gian đóng BHXH đủ tuổi nghỉ hưu với điều kiện làm việc bình thường và đủ tuổi nghỉ hưu do có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực từ 07 trở lên: (104)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí của người lao động (01 bản chính và 01 bản sao);

9- Hồ sơ hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đóng BHXH bắt buộc, đã nghỉ việc bảo lưu thời gian đóng BHXH bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà nam từ đủ 50 tuổi trở lên, nữ từ đủ 45 tuổi trở lên hoặc trường hợp không phụ thuộc vào tuổi đời do có đủ 15 năm làm nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại: (105)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí của người lao động (01 bản chính và 01 bản sao);

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (02 bản chính);

10- Hồ sơ hưởng trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, chờ đủ tuổi hưởng trợ cấp: (106)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Quyết định nghỉ việc chờ đủ tuổi đời để hưởng trợ cấp hàng tháng của UBND huyện hoặc huyện ủy (02 bản chính);

- Quyết định nghỉ việc chờ đủ tuổi đời để hưởng trợ cấp hàng tháng của BHXH tỉnh, thành phố (01 bản chính).

11- Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đối với người đã đóng BHXH bắt buộc, đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về: (130)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí của người lao động (Mẫu 13A-HSB, 01 bản chính và 01 bản sao) hoặc đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần của người lao động (15-HSB, 01 bản chính);

- Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc quyết định trở về nước định cư hợp pháp hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích trở về (02 bản sao đối với hưởng chế độ hưu trí; 01 bản sao đối với đối với hưởng trợ cấp BHXH một lần);

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động (02 bản chính);

12- Hồ sơ hưởng lại lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người tham gia BHXH bắt buộc, đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về: (131)

- Hồ sơ hưu trí hoặc hồ sơ trợ cấp BHXH hàng tháng (01 bản chính);

- Đơn đề nghị hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người lao động (13B-HSB, 01 bản chính);

- Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc quyết định trở về nước định cư hợp pháp hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích trở về (01 bản sao).

13- Giải quyết di chuyển hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện bắt đầu hưởng chế độ, về nơi cư trú tại tỉnh, thành phố khác:(134)

- Hồ sơ hưởng hưu trí hoặc hồ sơ trợ cấp BHXH hàng tháng (01 bản chính);

- Giấy giới thiệu trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (01 bản chính);

- Giấy giới thiệu di chuyển (01 bản chính)

14- Giải quyết di chuyển hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện đang hưởng chế độ, về nơi cư trú tại tỉnh, thành phố khác:(135)

- Hồ sơ hưởng hưu trí hoặc hồ sơ trợ cấp BHXH hàng tháng (01 bản chính);

- Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (Mẫu số 16-HSB hoặc 01-HSD, 01 bản chính)

- Giấy giới thiệu trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (01 bản chính);

- Giấy giới thiệu di chuyển (01 bản chính)

 

Số lượt truy cập:

125841
Hôm nay: 1817Theo tuần: 7279Theo tháng: 27683