Thứ Tư, ngày 16 tháng 04 năm 2014

Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

 

1-  Hồ sơ tai nạn lao động hàng tháng trong trường hợp tai nạn lao động xảy ra tại nơi làm việc, trong giờ làm việc gồm: (86)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động (mẫu số 05-HSB, 02 bản chính);

- Biên bản điều tra tai nạn lao động (01 bản chính và 01 bản sao);

- Giấy ra viện sau khi đã điều trị thương tật do tai nạn lao động ổn định (01 bản chính và 01 bản sao);

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (02 bản chính);

2-  Hồ sơ tai nạn lao động hàng tháng trong trường hợp tai nạn lao động xảy ra ngoài nơi làm việc, ngoài giờ làm việc gồm: (87)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động (mẫu số 05-HSB, 02 bản chính);

- Biên bản điều tra tai nạn lao động (02 bản chính);

- Giấy ra viện sau khi đã điều trị thương tật do tai nạn lao động ổn định (01 bản chính và 01 bản sao);

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (02 bản chính);

Đối với trường hợp bị tai nạn giao thông thì có thêm Biên bản tai nạn giao thông (02 bản sao).

3-  Hồ sơ tai nạn lao động hàng tháng trong trường hợp tai nạn lao động xảy ra trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc gồm: (88)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động (mẫu số 05-HSB, 02 bản chính);

- Biên bản điều tra tai nạn lao động (02 bản chính);

- Hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú (02 bản sao);

- Giấy ra viện sau khi đã điều trị thương tật do tai nạn lao động ổn định (01 bản chính và 01 bản sao);

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (02 bản chính);

Đối với trường hợp bị tai nạn giao thông thì có thêm Biên bản tai nạn giao thông (02 bản sao).

4-  Hồ sơ tai nạn lao động một lần trong trường hợp tai nạn lao động xảy ra tại nơi làm việc, trong giờ làm việc gồm: (89)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động (mẫu số 05-HSB, 01 bản chính);

- Biên bản điều tra tai nạn lao động (01 bản chính);

- Giấy ra viện sau khi đã điều trị thương tật do tai nạn lao động ổn định (01 bản chính);

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (01 bản chính);

5-  Hồ sơ tai nạn lao động một lần trong trường hợp tai nạn lao động xảy ra ngoài nơi làm việc, ngoài giờ làm việc gồm: (90)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động (mẫu số 05-HSB, 01 bản chính);

- Biên bản điều tra tai nạn lao động (01 bản chính);

- Giấy ra viện sau khi đã điều trị thương tật do tai nạn lao động ổn định (01 bản chính);

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (01 bản chính);

Đối với trường hợp bị tai nạn giao thông thì có thêm Biên bản tai nạn giao thông (01 bản sao).

6-  Hồ sơ tai nạn lao động một lần trong trường hợp tai nạn lao động xảy ra trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc gồm: (91)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động (mẫu số 05-HSB, 01 bản chính);

- Biên bản điều tra tai nạn lao động (01 bản chính);

- Hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú (01 bản sao);

- Giấy ra viện sau khi đã điều trị thương tật do tai nạn lao động ổn định (01 bản chính);

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (01 bản chính);

Đối với trường hợp bị tai nạn giao thông thì có thêm Biên bản tai nạn giao thông (01 bản sao).

7- Hồ sơ hưởng trợ cấp tai nạn lao động do thương tật tái phát gồm: (92)

- Hồ sơ đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động (01 bản chính);

- Giấy ra viện sau khi đã điều trị ổn định bệnh tật do thương tật do tai nạn lao động tái phát (01 bản chính và 01 bản sao) hoặc hồ sơ điều trị thương tật do tai nạn lao động tái phát ( 02 hoặc 01 bản sao);

- Đơn của người lao động đề nghị giám định lại thương tật (01 bản chính);

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa ( 02 bản chính hoặc 01 bản chính);

Số lượng hồ sơ: 02 bộ đối với trường hợp tái phát được hưởng trợ cấp hàng tháng; 01 bộ đối với trường hợp tái phát được hưởng trợ cấp 1 lần.

8- Hồ sơ hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng gồm: (93)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động (mẫu số 05-HSB, 02 bản chính);

- Biên bản xác định môi trường có yếu tố độc hại (02 bản trích sao);

- Giấy ra viện sau khi đã điều trị bệnh nghề nghiệp ổn định. Trường hợp không điều trị tại bệnh viện thì phải có giấy khám bệnh nghề nghiệp hoặc phiếu hội chẩn ( 01 bản chính và 01 bản sao);

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa ( 02 bản chính).

9- Hồ sơ hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần gồm: (94)

- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính);

- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động (mẫu số 05-HSB, 01 bản chính);

- Biên bản xác định môi trường có yếu tố độc hại (01 bản trích sao);

- Giấy ra viện sau khi đã điều trị bệnh nghề nghiệp ổn định. Trường hợp không điều trị tại bệnh viện thì phải có giấy khám bệnh nghề nghiệp hoặc phiếu hội chẩn ( 01 bản chính);

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa ( 01 bản chính).

10- Hồ sơ hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp do bệnh tật tái phát gồm: (95)

- Hồ sơ đã hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp (01 bản chính);

- Giấy ra viện sau khi đã điều trị ổn định bệnh tật do bệnh nghề nghiệp tái phát (01 bản chính và 01 bản sao) hoặc hồ sơ điều trị bệnh tật do bệnh nghề nghiệp tái phát ( 02 hoặc 01 bản sao);

- Đơn của người lao động đề nghị giám định lại bệnh tật (01 bản chính);

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa ( 02 bản chính hoặc 01 bản chính);

Số lượng hồ sơ: 02 bộ đối với trường hợp tái phát được hưởng trợ cấp hàng tháng; 01 bộ đối với trường hợp tái phát được hưởng trợ cấp 1 lần.

11- Hồ sơ hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp nhiều lần hoặc vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp được giám định tổng hợp khả năng lao động, gồm: (96)

- Hồ sơ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp lần trước (01 bản chính);

- Hồ sơ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp lần này (số lượng các loại giấy tờ cho từng trường hợp cụ thể theo quy định);

- Biên bản giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (02 bản chính hoặc 01 bản chính);

Số lượng hồ sơ: 02 bộ đối với trường hợp sau giám định tổng hợp được hưởng trợ cấp hàng tháng; 01 bộ đối với trường hợp sau giám định tổng hợp được hưởng trợ cấp 1 lần.

 

Số lượt truy cập:

125635
Hôm nay: 1771Theo tuần: 5222Theo tháng: 25626