HUYỆN LẠC DƯƠNG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
Thứ Ba, ngày 21 tháng 08 năm 2018

HUYỆN LẠC DƯƠNG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

In

 

Nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện trong năm 2018 theo Nghị quyết 10-NQ/HU ngày 11/12/2017 của Huyện ủy và Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế-xã hội năm 2018. Ngày 09/4/2018, Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương đã ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về việc tuyên truyển, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Việc ban hành Kế hoạch lần này là nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT đến với mọi tầng lớp nhân dân, nhằm thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm y tế. Giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ các quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác BHYT trong tình hình mới. Mặc khác, UBND huyện đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tuyên tuyền, phát triển đối tượng tham gia BHYT. UBND huyện đã nêu rõ  mục đích, yêu cầu của việc tuyên truyền về BHYT là cần được tiến hành thường xuyên, liên tục; hình thức tuyên truyền phải đa dạng, thiết thực; nội dung tuyên truyền cần gắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện; hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng đảm bảo các đối tượng nắm được chính xác, đầy đủ thông tin, từ đó giúp cho người dân tự giác, tự nguyện tham gia BHYT.

Qua đó, UBND huyện Lạc Dương cũng đã yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT nhưng chưa có thẻ BHYT, kịp thời cấp bổ sung cho người dân, giao UBND xã Đạ sar, Đạ Nhim và thị trấn Lạc Dương tổng hợp, lập danh sách và trực tiếp thu 30% tiền BHYT của đối tượng là hộ nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình chuyển cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện in và phát hành thẻ kịp thời cho người dân. Ngoài ra, đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp với Ban quản lý rừng đầu nguồn Đạ Nhim ứng tiền mua thẻ BHYT hộ gia đình cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng.

Huỳnh Thanh Dũng

 

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

345763
Hôm nay: 37Theo tuần: 222Theo tháng: 1979