Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ Ba, ngày 21 tháng 08 năm 2018

Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật

In

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 650/KH-BHXH về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành BHXH năm 2018 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Kế hoạch đồng thời nhằm nâng cao ý thức chủ động nghiên cứu, học tập của công chức, viên chức trong Ngành về pháp luật; phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho công chức, viên chức ngành BHXH cũng như các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp qua đó nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật…

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu công chức, viên chức, LĐHĐ ngành BHXH và các tổ chức, cá nhân cần bám sát nội dung, yêu cầu trong các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp về phổ biến giáo dục pháp luật và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2018; gắn hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; thực hiện thường xuyên, liên tục những nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể, dễ hiểu, hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng; chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, các quy định về TTHC lĩnh vực BHXH cho các doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn.

Trọng tâm là phổ biến, giáo dục một số văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực năm 2017-2018, trong đó tập trung vào Bộ Luật hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13; Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015; Luật Tố tụng hành chính; Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành (tập trung phổ biến các chính sách có hiệu lực từ năm 2018); Luật BHYT sửa đổ, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Việc làm; Luật Tiếp cận thông tin; Luật An toàn vệ sinh lao động; Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ...

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn chuyên sâu các quy định của Bộ Luật hình sự năm 2015 về các hành vi vi phạm pháp luật hình sự lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Phòng chống tham nhũng. Tổ chức triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” kết hợp triển khai các hoạt động hưởng ứng gắn với tổng kết 05 năm mô hình Ngày Pháp luật Việt Nam. Phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy định chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và kết quả cải cách thủ tục hành chính của Ngành theo Nghị quyết số 19 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…; phổ biến, tuyên truyền các quy định, chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho tổ chức, cá nhân.…/.

 

Theo BHXH VN

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

345763
Hôm nay: 37Theo tuần: 222Theo tháng: 1979