Chương trình công tác thông tin, truyền thông năm 2018
Thứ Ba, ngày 21 tháng 08 năm 2018

Chương trình công tác thông tin, truyền thông năm 2018

In

Vừa qua, BHXH Việt Nam đã ban hành chương trình công tác thông tin, truyền thông năm 2018.

 

Chương trình nhằm mục đích: Giúp cho các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân thấm nhuần những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, nhằm tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, vì mục tiêu thực hiện quyền được bảo đảm an sinh xã hội cho mọi công dân theo quy định tại Điều 34 Hiến pháp 2013; Làm thay đổi sâu sắc nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về tính ưu việt, bản chất nhân văn, xã hội chủ nghĩa của chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Từ đó thay đổi hành vi, không chỉ chủ động, tích cực tham gia BHXH, BHYT để được hưởng quyền lợi mà còn tích cực tham gia phát hiện, tố giác, ngăn chặn các hành vi lợi dụng, trục lợi Quỹ BHXH, Quỹ BHYT; Thay đổi căn bản nhận thức của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống BHXH, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về trách nhiệm của mỗi cán bộ ngành BHXH đối với công tác thông tin, truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; Góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018 của toàn Ngành, nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2016 - 2020, trong đó đặc biệt chú trọng tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

Yêu cầu của Chương trình công tác thông tin, truyền thông

Phát huy sức mạnh tổng hợp và trí tuệ tập thể của toàn Ngành, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thông tin, truyền thông năm 2018. Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thông tin, truyền thông từ các năm trước đã được chỉ ra. Thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn dư luận, dẫn lối, mở đường đưa chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Công tác thông tin, truyền thông phải được tiến hành chủ động, bền bỉ, thường xuyên, liên tục, đồng bộ ở các cấp; đổi mới về hình thức thể hiện, phong phú về nội dung, đa dạng về loại hình, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, lãng phí.

Huy động được sức mạnh của toàn xã hội, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, nghề nghiệp… trong công tác thông tin, truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHXH, BHYT.

Công tác thông tin, truyền thông năm 2018 cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành trong từng tháng, quý để cụ thể hóa thành kế hoạch, chiến lược thông tin, truyền thông cho phù hợp với từng giai đoạn. Thông tin, truyền thông đúng chủ trương, chính sách của Đảng và các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; thông tin trúng những vấn đề dư luận đang quan tâm và thông tin kịp thời những chính sách, pháp luật quy định mới. Tác động thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của công chúng đóng góp tuân thủ, chấp hành tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Thông tin, truyền thông góp phần xây dựng, bảo vệ nguồn Quỹ BHXH, BHYT của cộng đồng; phát hiện và biểu dương kịp thời các địa phương, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời phê phán, đấu tranh, xử lý nghiêm vi phạm; tích cực đóng góp thông tin, tri thức xây dựng, phát triển, hoàn thiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, vì an sinh xã hội.

Kịp thời nắm bắt dư luận thông qua việc điểm báo, điểm thông tin trên mạng xã hội để có chiến lược truyền thông định hướng và giải tỏa dư luận xã hội, bảo vệ hình ảnh, uy tín của Ngành, bảo vệ chính sách, pháp luật BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước.

Nội dung thông tin, truyền thông năm 2018

Nội dung thông tin, truyền thông năm 2018 gồm nội dung thông tin truyền thông phổ quát và đặc thù:

Nội dung thông tin, truyền thông phổ quát:

Tạo sự đồng thuận xã hội, ủng hộ, chấp hành chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Năm 2018, BHXH Việt Nam tập trung truyền thông chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để các đối tượng tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách hiểu biết, tự giác chấp hành; đồng thời qua truyền thông nắm được thông tin phản hồi để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi chính sách, pháp luật cho phù hợp với thực tiễn.

Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Thông tin, truyền thông về quyền lợi, trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, vì sức khỏe, cuộc sống của bản thân, gia đình và sự ổn định, an sinh xã hội; để các đối tượng hiểu, biết, tự giác chấp hành.

Thông tin, truyền thông để cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị nhận thức và thực hiện tốt trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thông tin, truyền thông để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành nhận thức được trọng trách phục vụ đối tượng, tránh gây phiền hà, sách nhiễu, tạo niềm tin, thu hút, hấp dẫn người tham gia ngày càng đông đảo.

Bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, vì sự phát triển bền vững của chính sách

Thông tin, truyền thông về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, pháp luật về việc làm, an toàn vệ sinh lao động, chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, pháp luật công đoàn và các quy định khác của pháp luật về lao động.

Thông tin, truyền thông về những quy định của pháp luật như xử lý vi phạm hành chính, vi phạm dân sự, vi phạm hình sự trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, nhằm cảnh báo, răn đe, tạo áp lực xã hội đấu tranh mạnh mẽ, vì nghiêm minh của pháp luật và sự phát triển bền vững của chính sách.

Nội dung thông tin, truyền thông đặc thù:

Nhóm tham gia BHXH bắt buộc (tập trung vào người sử dụng lao động và người lao động trong khối doanh nghiệp)

Cung cấp thông tin, tuyên truyền phổ biến để người lao động trong các doanh nghiệp thấy được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với việc ban hành và thực thi chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp vì sức khỏe, cuộc sống của họ, vì sự ổn định, phát triển và an sinh xã hội. Đồng thời, truyền thông để người lao động hiểu, biết để đấu tranh đòi hỏi, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Phát triển BHXH tự nguyện

BHXH tự nguyện là chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm hiện thực hóa Điều 34 Hiến pháp 2013 “Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội”, nhằm xây dựng lưới an sinh xã hội rộng khắp, biện pháp giúp người dân bảo đảm cuộc sống khi tuổi già, vì sự an toàn, ổn định xã hội.

Tập trung truyền thông để các quy định về hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện từ 01/01/2018 sớm đi vào hiện thực. Mặt khác cần đẩy mạnh truyền thông để các nhà hoạch định chính sách tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật BHXH tự nguyện theo hướng mở và hấp dẫn hơn.

Đặc biệt, trong năm 2018, cần nắm bắt tinh thần của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đẩy mạnh truyền thông trước kỳ họp, nhằm thúc đẩy tiến trình thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH, hướng tới mô hình BHXH bắt buộc với mọi người lao động.

Thực hiện bảo hiểm thất nghiệp

Chuyển tải đầy đủ những quy định của pháp luật cùng những hướng dẫn cụ thể của đơn vị chức năng tới người lao động giúp người lao động hiểu, biết, chấp hành theo đúng quy định.

Phát triển BHYT hộ gia đình

Truyền thông phát triển BHYT hộ gia đình không chỉ thông tin, phổ biến mức đóng, mức hưởng, mà điều cốt lõi cần tuyên truyền, giải thích để người dân nhận thức được sự cần thiết, ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHXH là hoạt động tương ái, tương thân, “lá lành đùm lá rách”, “mình vì mọi người, mọi người vì mình”; BHYT là biện pháp hữu hiệu giúp người ốm đau, bệnh trọng vượt qua khó khăn, hoạn nạn, tránh được bẫy nghèo do đau ốm, nhất là trong điều kiện Nhà nước xóa bỏ bao cấp, thực hiện cơ chế thu viện phí tính đúng, tính đủ hiện nay.

Truyền thông phát triển BHYT hộ gia đình khơi dậy tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành cùng chung tay, góp sức vận động, thuyết phục nhân dân tham gia, vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, vì mục tiêu an sinh xã hội, xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

BHYT học sinh, sinh viên

Tuyên truyền, cổ động việc thực hiện BHYT đối với đối tượng này là mục tiêu chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện BHYT đối với học sinh, sinh viên thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, là việc làm hữu ích thực hiện chiến lược đào tạo toàn diện, vì sức khỏe thế hệ trẻ và tương lai đất nước.

Tuyên truyền, quảng bá bản chất ưu việt của BHYT học sinh coi trọng công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng ngừa rủi ro. Thực trạng hiện nay học sinh ở mọi lứa tuổi mắc bệnh học đường là nỗi lo của các bậc phụ huynh và toàn xã hội, BHYT học sinh, sinh viên với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường sẽ góp phần giảm bớt mối lo này. Trong điều kiện giá viện phí ngày càng tăng cao, việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên thông qua cơ chế BHYT càng có ý nghĩa quan trọng, giúp gia đình các em vượt qua bẫy nghèo do đau ốm, bệnh tật để tiếp tục học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Truyền thông nâng cao nhận thức toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của BHYT học sinh, sinh viên là một giải pháp đúng đắn, ưu việt, vừa lợi ích, vừa nhân đạo, giáo dục các em học sinh, sinh viên nâng cao ý thức phòng tránh những rủi ro, bệnh tật, biết tự bảo vệ sức khỏe cho mình, xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh. Thông qua việc tham gia BHYT giúp cho các em hiểu thêm được ý nghĩa tương trợ cộng đồng, giáo dục các em tính nhân đạo xã hội, yêu thương đùm bọc “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” và đạo lý “mình vì mọi người, mọi người vì mình”.

Xây dựng, phát triển Quỹ BHXH

Truyền thông các quy định của Luật BHXH hướng tới cân bằng đóng - hưởng, vì mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội trong dài hạn cho mọi người tham gia.

Truyền thông lên án mạnh mẽ các hành vi lợi dụng, trục lợi các quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ hưu trí, tử tuất.

Xây dựng, phát triển Quỹ BHYT

Tuyên truyền nâng cao tinh thần phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, tăng cường truyền thông giáo dục y đức, quán triệt phương châm “sử dụng thuốc hợp lý an toàn, tiết kiệm”, gắn liền với trách nhiệm xây dựng, bảo vệ nguồn Quỹ BHYT của cộng đồng.

Truyền thông đấu tranh công khai, mạnh mẽ trước công luận với các biểu hiện lạm dụng, trục lợi, tạo áp lực xã hội, dẫn tới thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi, xây dựng môi trường khám chữa bệnh BHYT văn minh, lành mạnh, thu hút, hấp dẫn người tham gia ngày càng đông đảo, vì sự phát triển bền vững, thực hiện thành công mục tiêu BHYT toàn dân.

 

 

Theo BHXH VN

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

345763
Hôm nay: 37Theo tuần: 222Theo tháng: 1979