Thứ Sáu, ngày 21 tháng 09 năm 2018

Kết luận của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu tại Hội nghị trực tuyến ngày 14/9/2017

In

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu vừa có thông báo kết luận đánh giá tình hình triển khai Quyết định số 595/QĐ-BHXH về bộ công cụ hỗ trợ và cấp mã số BHXH tại Hội nghị trực tuyến ngày 14/9 vừa qua.

 

Thông báo nêu rõ, đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam:

Vụ Thanh tra – Kiểm tra cần chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất trình Tổng Giám đốc bổ sung các đồng chí là Trưởng phòng Thu, Trưởng phòng Khai thác và thu nợ làm Trưởng các đoàn thanh tra; xây dựng quy trình, các bước thực hiện công tác Thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Vụ Tài chính – Kế toán phối hợp với Ban Thu, Ban Sổ - Thẻ xây dựng văn bản hướng dẫn việc chi rà soát, hoàn thiện việc cấp mã số BHXH cho người tham gia theo Công văn số 3799/BHXH-BT. Chi rà soát, hoàn thiện, trả sổ BHXH cho người lao động theo Công văn số 4027/BHXH-ST trước ngày 30/9/2017.

Ban Thu phối hợp với Vụ Tài chính - Kế toán xây dựng văn bản hướng dẫn việc chi rà soát, hoàn thiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT theo hình thức khoán và giao cho BHXH tỉnh tổ chức thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương trước ngày 30/9/2017.

Ban Sổ - Thẻ phối hợp với Vụ Tài chính - Kế toán xây dựng văn bản hướng dẫn việc chi rà soát, hoàn thiện, trả sổ BHXH cho người lao động theo Công văn số 4027/BHXH-ST trước ngày 30/9/2017. Tăng cường thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra BHXH các tỉnh trong việc triển khai Quyết định 595/QĐ-BHXH và Công văn số 4027/BHXH-ST đảm bảo đúng thời gian, tiến độ; kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho BHXH các tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đối với BHXH các tỉnh, cần hoàn thiện văn bản báo cáo tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan về việc triển khai Quyết định 595/QĐ-BHXH, Công văn số 3799/BHXH-BT trước ngày 30/9/2017; Chỉ đạo BHXH cấp huyện khẩn trương hoàn thiện các văn bản báo cáo UBND cùng cấp; Tổ chức hội nghị tập huấn, ban hành các văn bản hướng dẫn cho các đơn vị, đại lý trên địa bàn tỉnh về việc triển khai QĐ 595/QĐ-BHXH và Công văn số 3799/BHXH-BT trước ngày 15/10/2017; Tăng cường kiểm tra tình hình triển khai Quyết định 595/QĐ-BHXH, Công văn số 3799/BHXH-BT và Công văn 4027/BHXH-ST đối với BHXH cấp huyện; Phối hợp với Bưu điện thực hiện bàn giao sổ BHXH đến tận tay người lao động theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 4027/BHXH-ST; Thực hiện Thanh tra chuyên ngành đóng BHXH; Tiếp tục thực hiện đồng bộ dữ liệu hộ gia đình với dữ liệu trong hệ thống TST.

Đối với cơ quan Bưu điện: Thực hiện các nội dung phối hợp với cơ quan BHXH đảm bảo đúng quy định và thời gian; Đảm bảo thực hiện việc trả sổ đến tận tay người tham gia theo hướng dẫn tại Công văn 4027/BHXH-ST. Căn cứ danh sách ký nhận trả sổ cho người tham gia, nếu xảy ra khiếu kiện, cơ quan Bưu điện phải chịu trách nhiệm./.

 

Theo website BHXH VN

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

346047
Hôm nay: 13Theo tuần: 454Theo tháng: 1944