Thứ Sáu, ngày 25 tháng 05 năm 2018

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phố biến chính sách BHXH, BHYT

In PDF.

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 1612/BHXH-TT về việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phố biến chính sách BHXH, BHYT.

Toa Dam 110317.jpg
Tọa đàm về chính sách BHXH trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Theo đó, được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp luôn được lãnh đạo BHXH Việt Nam quan tâm đẩy mạnh. Sự cố gắng, nỗ lực của toàn Ngành, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị đã tạo được những chuyển biến mạnh mẽ theo hướng thiết thực, hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đã được triển khai sâu rộng đến tất cả các nhóm đối tượng và địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động, người sử dụng lao động và mọi người dân.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập như: Một số BHXH địa phương chưa thực sự chủ động tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện công tác tuyên truyền; công tác phối hợp tuyên truyền với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan thông tấn báo chí chưa thường xuyên, chặt chẽ; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền còn kiêm nhiệm và chưa ổn định; hiệu quả tuyên truyền với việc mở rộng và phát triển đối tượng còn chưa cao... Để khắc phục những hạn chế, đồng thời tiến tới hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh triển khai một số nội dung về công tác tuyên truyền. Cụ thể là:

Thứ nhất, đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gắn nội dung với hình thức và kinh phí tuyên truyền, trển cơ sở xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và các giải pháp tổ chức thực hiện từng hình thức tuyên truyền dự kiến triển khai. Đảm bảo mọi hoạt động tuyên truyền đều nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Định kỳ tiến hành đánh giá, sơ kết, tổng kết các hoạt động tuyên truyền và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác tuyên truyền và rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại...

Thứ hai, đối với Trung tâm Truyền thông - BHXH Việt Nam: Chủ động tham mưu cho lãnh đạo Ngành trong công tác chỉ đạo triển khai tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT BH thất nghiệp phù hợp với từng thời điểm trong năm; kiểm tra, giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền đối với BHXH các tỉnh, thành phố. Tổ chức các hoạt động tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền cho cán bộ tuyên truyền của BHXH các tỉnh, thành phố; chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT, trong đó chú trọng cải tiến nội dung, hình thức tuyên truyền chính sách, đảm bảo phù hợp với từng thời kỳ trong năm và từng nhóm đối tượng cần tuyên truyền phát triển; tham mưu cho lãnh đạo Ngành định hướng nội dung hoạt động của Báo BHXH, Tạp chí BHXH; duy trì và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam.

Tu van 210217.jpg
Tư vấn  về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại Hội chợ việc làm

Thứ ba đối với Báo BHXH, Tạp chí BHXH và Cổng thông tin điện tử BHXH: Tổ chức hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và chức năng, nhiệm vụ được Tổng Giám đốc giao; phát huy vai trò là cơ quan truyền thông của Ngành, luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền, phổ biến giải đáp chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và định hướng thông tin, dư luận xã hội để các cơ quan thông tấn báo chí, các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân hiểu đúng, đầy đủ về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; đa dạng hóa các hình thức truyền tải thông tin, tăng cường giao lưu trực tuyến, các bài viết về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; phản ánh kết quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của Ngành BHXH, chú trọng công tác cải cách TTHC, ứng dụng CNTT, phát triển đối tượng tham gia; phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay trong triển khai, thực hiện chính sách, đồng thời đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm, trục lợi, BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và các biểu hiện tiêu cực khác.

Thứ tư, các đơn vị trực thuộc khác, trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hằng tháng, các đơn vị chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung thông tin phục vụ công tác cung cấp thông tin định kỳ của Ngành cho các cơ quan truyền thông, báo chí theo quy định; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Truyền thông, các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí để tham gia trực tiếp các chương trình tuyên truyền hoặc xây dựng các nội dung cần tuyên truyền để cung cấp cho các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí tổ chức tuyên truyền hoặc biên tập các ấn phẩm tuyên truyền...

Nguồn BHXH VN

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

344959
Hôm nay: 84Theo tuần: 463Theo tháng: 2227