Thứ Sáu, ngày 25 tháng 05 năm 2018

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

In

BHXH Việt Nam vừa ban hành Chương trình Công tác tuyên truyền năm 2017.

Doi thoai 161216 01.jpg

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT với doanh nghiệp FDI

Theo đó, năm 2017, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT và BHTN thể hiện ở Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”; Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020 (theo Quyết định số 538/QĐ-TTg); Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020 và các chủ trương, chính sách khác về BHXH, BHYT tới các cấp, các ngành tại mỗi địa phương, đơn vị nhằm tăng cường cam kết chính trị và trách nhiệm để thực hiện lộ trình BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động - coi đây là một trong những nhiệm vụ chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, tập trung tuyên truyền một số nội dung sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT; những định hướng chỉ đạo của lãnh đạo BHXH Việt Nam trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành; kết quả thực hiện chính sách BHXH và BHYT đạt được trong thời gian qua để động viên các tầng lớp nhân dân tích cực và chủ động tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, đạt và vượt chỉ tiêu bao phủ bao phủ BHYT theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, tập trung tuyên truyền những kết quả ngành BHXH đạt được trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh giao dịch điện tử, hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động trong thực hiện thủ tục hành chính và những chỉ tiêu đạt được trong việc giảm thời gian thực hiện BHXH, BHYT.

Thứ ba, tuyên truyền đầy đủ và kịp thời các hoạt động của BHXH Việt Nam nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, chức năng, vai trò của Ngành trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; nêu bật kết quả đạt được và những kinh nghiệm, giải pháp hữu hiệu trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT của BHXH các cấp, khẳng định sự nỗ lực cố gắng của BHXH các địa phương cũng như của toàn Ngành trong việc thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, tuyên truyền biểu dương gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; kịp thời phê phán những hành vi tiêu cực, cố tình vi phạm Luật BHXH, Luật BHYT góp phần hạn chế, ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Thứ năm, tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong thực thi nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức BHXH các cấp.

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, triển khai công tác tuyên truyền thường xuyên, đồng bộ ở các cấp, huy động được sức mạnh của toàn xã hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin cho người lao động và nhân dân trên cả nước hiểu rõ chính sách BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan BHXH từ Trung ương đến địa phương trong việc tổ chức thực hiện chế độ BHXH, BHYT.

Đồng thời, nâng cao uy tín, khẳng định vị thế của BHXH Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT; ngăn chặn, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT; đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; chủ động truyền tải thông tin tới cán bộ, hội viên các hội đoàn thể, học sinh, sinh viên, người dân; các chủ sử dụng lao động thấy rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT đối với người lao động trong doanh nghiệp; thực hiện chính sách BHXH, BHYT phải theo nguyên tắc có đóng, có hưởng, quyền lợi tương ứng với nghĩa vụ, có sự chia sẻ giữa các thành viên, bảo đảm công bằng và bền vững của hệ thống BHXH, BHYT; góp phần tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Mục tiêu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); trên 90% dân số tham gia BHYT. Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối Quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý, sử dụng có hiệu quả và bảo đảm cân đối Quỹ BHYT. Xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Nguồn baohiemxahoi.gov.vn

 

THÔNG BÁO CHUNG

Bảng quảng cáo

Số lượt truy cập:

344959
Hôm nay: 84Theo tuần: 463Theo tháng: 2227